Bjerkaker barnehage

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. (Utdanningsdirektoratet 2017)

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. (Utdanningsdirektoratet 2017)

 

 

  

Gjennom arbeid med fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse, skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. (Utdanningsdirektoratet 2017)

  

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. (Utdanningsdirektoratet 2017) 

 

 

 

  

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. (Utdanningsdirektoratet 2017)

 

  

 I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. (Utdanningsdirektoratet 2017)

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. (Utdanningsdirektoratet 2017)