Bjerkaker barnehage, det beste for barnet.

Vår visjon er «Bjerkaker barnehage – det beste for barna»

 

I samarbeid med foreldrene ønsker vi å gi barna en best mulig barndom. Vi ønsker å gi barna en trygg og god oppvekst, hvor lek og læring går hånd i hånd. Vi vil ha et grunnsyn hvor vi ser på barna med anerkjennelse og som positive ressurser, og barns medvirkning skal prege vårt arbeid. Bjerkaker barnehage skal være et sted hvor barna opplever glede, samhold og vennskap. Vi vil ha fokus på relasjoner mellom mennesker og motarbeide alle former for diskriminering og mobbing. Barna skal få oppleve mestring gjennom et mangfold av utfordringer og spennende aktiviteter som gjør dem best mulig rustet til å møte framtiden. Et godt samarbeid med foreldrene er selve grunnlaget for å gi barna en verdifull hverdag.

 

Visjonen til Bjerkaker barnehage er ikke målbart og kan derfor heller ikke sees som et mål. Men visjonen er som ett fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss veien mot det vi synes er viktig.