Barns trivsel - voksnes ansvar

«Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området.» Rammeplanen kapittel 2.4

«Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet, og sammen har personalet ansvaret for å bidra til at barna får dekket de grunnleggende behovene. Barna kan ha stort utbytte av å gå i barnehager med høy kvalitet, blant annet når det gjelder sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner, og utbyttet stiger med økende kvalitet. Ingen kan gjøre barnehagen god alene. Det er avgjørende for barnas utvikling og trivsel at hele personalet bidrar og samarbeider om å utvikle en barnehage med høy kvalitet.» Veilederen side 4.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder med tema Barns trivsel – voksnes ansvar, forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Bjerkaker barnehage har, sammen med nettverket av private ideelle barnehager, fått kompetansemidler for å jobbe mer med dette temaet. Temaet er viktig, og vi ønsker selvsagt at alle barna skal ha det trygt og godt i barnehagen med venner, gode rollemodeller og best mulig forutsetninger for vekst, trivsel og utvikling.

Når vi jobber med dette temaet er det er naturlig å komme inn på barns sosiale kompetanse, relasjonene i barnehagen, mestring, vennskap, språk/kommunikasjon, lek, voksenrollen, foreldresamarbeid og personalets samarbeid. Som dere ser så kan vi ikke utelukke det ene og kun fokusere på det andre, for alle elementer i barnas hverdag er avgjørende for det psykososiale miljøet i barnehagen. Observasjon, deltakelse i lek, tilstedeværelse og kommunikasjon er viktige metoder i arbeidet til de voksne.

Avdelingene har følgende fokus i det forebyggende arbeidet mot mobbing:

  • Storavdelinga; voksenrollen i leken, hvordan være en god venn, sosial kompetanse.
  • Lilleavdelinga; begynnende samlek med andre barn, sosial kompetanse.

Arbeidsmetoder vi vil bruke for å øke kunnskapen og bevisstheten til personalet og dermed utvikle en barnehage med høyere kvalitet:

  • Kursing av personalet
  • Pedagogisk dokumentasjon for å bevisstgjøre de ansatte på egen praksis og på observasjoner de gjør av barna
  • Tett samarbeid med foreldrene, daglig kommunikasjon og foreldresamtaler
  • Kollegaveiledning

"Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person." Inge Lønning

Se også Manifest_mot_mobbing2011_2014_hefte_web