Omsorg, lek og læring

I tråd med Rammeplanen for barnehager, mener vi at barna har det best i omgivelser der omsorg, lek og læring verdsettes.

Omsorg:

”Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.” Rammeplanen kapittel 2.1

Vi skal gi barna omsorg. Med det mener vi at vi har en yrkesetisk plikt til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsplikten stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa.

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.

 

Lek:

"Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen." Rammeplanen kapittel 2.2.

Leken representerer en sentral del av barnets sosiale liv. Deltakelse i lek krever at barna har god evne til å omgås andre, og bidrar samtidig til at denne evnen styrkes. Leken har stor egenverdi for barna.

Gjennom lek med andre barn lærer barn sosiale spilleregler og koder til godt samspill med andre. Lek er vikitg fordi dette er en aktivitet som er en kilde i barnet selv. Den har en fremtredende plass i barns liv, er grunnlag for trivsel og er deres viktigste læringsarena. God lek og felles opplevelser styrker vennskap og fellesfølelsen. 

 

Læring:

”Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring forgår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg.”

Rammeplanen kapittel 2.3

Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Den viktigste læringen forgår ofte i de uformelle hverdagslige situasjonene som ved måltidet og påkledninga. I barnehagen ønsker vi at barna skal oppleve vennskap. De lærer om seg selv og andre mennesker gjennom sosialt samspill og lek. Vi vil også ha en del mer formelle læringssituasjoner som blant annet samlingsstunda. Vi ønsker å gi barna varierte erfaringer og utfordringer de kan mestre. De voksne i barnehagen skal undre seg sammen med barna og stimulere barnas utforskertrang.