De minste barna i barnehagen

NOU rapporten "Til barnas beste" tar for seg alle sider ved barnehagedrift. Jeg vil bare gi dere et lite utdrag fra rapporten, hvor det står om de minste barna i barnehagen og gruppestørrelsen. Rapporten kan dere finne på regjeringen.no, NOU 2012:1

Nyere forskningsoversikter

viser at i barnehagetilbud med høy kvalitet er faktorer

som voksentetthet, personalets kompetanse

og barnegruppens størrelse meget viktige

(Zachrisson m.fl. 2010; Dalli m.fl. 2011).

Tilknytningsproblematikk har vært et tema i

forbindelse med de yngstes barnehageopphold.

Tidligere ble det antatt at små barn bare kunne

knytte seg til en person, men etter hvert er det

blitt klart at dette kan gjelde flere personer som

står barnet nær. Små barn knytter seg til personer

som gir dem fysisk og emosjonell omsorg, er

rimelig stabilt til stede i deres liv og er villige til å

inngå i en nær og positiv relasjon til dem (Smith

2002). Å ha en tilknytningsperson tilgjengelig kan

sees som et basisbehov hos barn som er rundt ett

år. Det er derfor viktig for et lite barn å ha minst

en trygg tilknytningsrelasjon, enten det er

hjemme eller i barnehagen, men aller helst begge

steder (Drugli 2010). For de aller fleste barna blir

ikke tilknytningen mellom foreldre og barn negativt

påvirket av at de er i barnehagen (Drugli

2010).

 

Forskning har vist at mulighetene for at de

yngste barna skal kunne etablere en god relasjon

til personalet er relatert til antall barn per ansatt.

Der det var få barn per ansatt, var samspillet med

barna preget av sensitivitet og flere og mer nyanserte

responser på det barna uttrykte. De ansatte

var i tillegg mer omsorgsfulle og hadde større

variasjoner i aktiviteter og var mer oppmuntrende

overfor barna (Deynoot-Schaub og Riksen-Walraven

2006; de Schipper m. fl. 2006). Interaksjonen

og samspillet mellom barna og den voksne ble

bedre da forholdstallet ble endret fra 1:5 til 1:3.

Små avdelinger med god voksentetthet synes å

virke beskyttende for de aller yngste barna

(Ahnert, Pinquart og Lamb 2006).

 

NOU 2012: 1 63

Til barnas beste Kapittel 5

 

En liten kommentar fra meg:

Vi har en voksentetthet på 1 voksen per 3 barn på lilleavdelinga. På storavdelinga har vi i år en voksentetthet på 1 voksen per 4 barn. Dette er veldig bra, og langt over gjennomsnittet.

Kristin :)